Artsen gezocht voor het Vlaams Sporttribunaal

maart 27, 2023

Binnenkort zal de dopingbevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal uitbreiden. Naast dopinginbreuken door elitesporters zullen ook dopinggevallen van breedtesporters behandeld worden. Het Vlaams Sporttribunaal zoekt om die reden gemotiveerde artsen om de poule rechters van de Disciplinaire Commissie Doping te versterken. Elke dopingzaak wordt behandeld door een magistraat, met een jurist en een arts als bijzitters. De zittingen gaan steeds door in het Huis van de Sport te Gent.

Kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

  • houder zijn van een diploma van arts, master in de sportgeneeskunde, of een bijzondere ervaring hebben in de medische behandeling van sporters of onderzoek naar sportmedische of biomedische aspecten
  • bijzondere interesse hebben voor sport in verbinding met de samenleving (ervaring met de actieve of passieve sportbeleving strekt tot aanbeveling)
  • functioneel in staat zijn om volstrekt onpartijdig en onafhankelijk op te treden (doelend op lidmaatschappen/belangen van/in allerlei verenigingen en vennootschappen) en blijk geven van discretie, weerstand, empathie en nederigheid in het licht van de te behandelen materie
  • Niet vallen onder volgende onverenigbaarheden: personen die optreden of geaccrediteerd zijn om op te treden namens een antidopingorganisatie als dopingcontroleur, de chaperon, of expert in het kader van het biologisch paspoort; personen die werken voor een door het WADA geaccrediteerd controlelaboratorium; bestuursleden, personeelsleden, leden van een commissie, raadgevers en functiehouders van NADO Vlaanderen of enige andere antidopingorganisatie, met uitzondering van de voorzitters of leden disciplinaire organen die ingesteld zijn door de Vlaamse Gemeenschap en hun aangeduide plaatsvervangers; leden van de gemeenschaps- of gewestparlementen of van de federale wetgevende macht; leden van een TTN-commissie van NADO Vlaanderen of een andere antidopingorganisatie; personen die betrokken zijn bij het management of de werking van een internationale federatie, een nationale federatie, de organisator van een nationaal of internationaal sportevenement, een nationaal olympisch of paralympisch comité of een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor sport of antidoping; functie of mandaat in de Vlaamse Sportfederatie; functie of mandaat in een werkgevers- of werknemersorganisatie

Rechters ontvangen per zitting een prestatievergoeding alsook een kilometervergoeding. Zij worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het VST, zoals de interne opleidingen en het jaarlijkse diner.

De kandidaturen zullen beoordeeld worden door de Benoemingscommissie van het VST.

U wenst meer informatie? Contacteer secretaris-generaal Cedric Vanleenhove via cedric@vlaamssporttribunaal.be

U wil kandideren? Stuur dan uw CV en motivatiebrief (in één document) ten laatste op 30 april 2023 naar secretaris-generaal Cedric Vanleenhove via info@vlaamssporttribunaal.be