FAQ werking VST inzake grensoverschrijdend gedrag

Waar kan ik als slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag terecht voor hulpverlening?

Hulplijn 1712: www.1712.be (professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling)

www.slachtofferzorg.be  

www.seksueelgeweld.be (voor slachtoffers van seksueel geweld)

Politie

 

Waarover kan een tuchtklacht bij het VST ingediend worden?

Grensoverschrijdend gedrag gepleegd door een lid of een aangestelde van een bij het VST aangesloten sportorganisatie (volgens wiens tuchtreglement een beroep kan worden gedaan op het VST).

Wat onder grensoverschrijdend gedrag begrepen moet worden, wordt verduidelijkt in het tuchtreglement van de betrokken sportorganisatie. Traditioneel wordt het begrip onderverdeeld in geweld, pesterijen en grensoverschrijdend seksueel gedrag.

De datum van de feiten is in principe irrelevant.

Niet enkel leden van een sportorganisatie kunnen het voorwerp uitmaken van een tuchtprocedure bij het Vlaams Sporttribunaal. Ook tegen personen die ten tijde van de tuchtrechtelijke inbreuk gehouden waren de reglementen van de betrokken sportorganisatie na te leven (bijvoorbeeld trainers, vrijwilligers en ouders) kan in principe een tuchtklacht ingediend worden.

Wie kan een tuchtklacht bij het VST indienen?

  • Bij het VST aangesloten sportorganisaties

  • Alle andere personen (slachtoffer, ouder, getuige,…), ongeacht of zij lid zijn van de betrokken sportorganisatie, op voorwaarde dat de betrokken sportorganisatie aangesloten is bij het VST en voor grensoverschrijdend gedrag het VST als bevoegd tuchtorgaan aanwijst

 

Hoe weet ik of de betrokken sportorganisatie aangesloten is bij het VST en voor grensoverschrijdend gedrag het VST als bevoegd tuchtorgaan aanwijst?

Je vindt de ledenlijst van het VST hier: ledenlijst

Per sportorganisatie wordt aangeduid of zij voor grensoverschrijdend gedrag een beroep doet op het VST.

Deze informatie werd aangeleverd door de sportorganisaties. Het VST is niet verantwoordelijk voor de juistheid ervan noch voor de interne regelgeving van de sportorganisaties.

Moet een klacht eerst bij de betrokken sportorganisatie ingediend worden?

Als het tuchtreglement van de sportorganisatie een verplichte voorafgaandelijke melding (bijvoorbeeld aan de Aanspreekpersoon Integriteit) voorschrijft, moet de klacht in principe eerst bij de sportorganisatie ingediend worden. Een individu kan echter een uitzondering aanvragen bij het VST, op voorwaarde dat het tuchtreglement van de sportorganisatie die mogelijkheid openlaat. De rechtstreekse toegang zal enkel toegestaan worden op grond van zwaarwichtige redenen (bijvoorbeeld belangenvermenging in hoofde van de Aanspreekpersoon Integriteit of een gerechtvaardigd gebrek aan vertrouwen in de werking van de sportorganisatie). Het aanvraagformulier vind je onder de rubriek ‘Tuchtklacht indienen’.

Als het tuchtreglement van de sportorganisatie geen verplichte voorafgaandelijke melding voorschrijft, kan een klacht rechtstreeks bij het VST ingediend worden en moet uiteraard ook geen uitzondering aangevraagd worden.

Vanaf wanneer kan een tuchtklacht bij het VST ingediend worden?

Vanaf 1 januari 2021.

De datum van de feiten waarop de klacht betrekking heeft is in principe irrelevant.

Hoe wordt een tuchtklacht bij het VST ingediend?

Er kan gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier van het VST. Sportorganisaties zijn verplicht om dit klachtenformulier te gebruiken.

Het klachtenformulier vind je onder de rubriek ‘Tuchtklacht indienen’.

Het klachtenformulier wordt via e-mail opgestuurd naar cedric@vlaamssporttribunaal.be of per post naar Cedric Vanleenhove, Vlaams Sporttribunaal, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. Voor sportorganisaties is de indiening via e-mail verplicht.

Individuen kunnen bijstand vragen aan de secretaris-generaal van het VST bij het invullen van het formulier. De secretaris-generaal kan gecontacteerd worden via cedric@vlaamssporttribunaal.be of op telefoonnummer 0456/333177.

Waar bevindt het VST zich?

Het VST is gevestigd in het Huis van de Sport te Zuiderlaan 13, 9000 Gent.

De verhoren van de onderzoeksinstantie gaan in principe door in het Huis van de Sport te Gent, tenzij het slachtoffer een plaats van zijn/haar keuze of een neutrale plaats verkiest.

De zittingen van de tuchtkamer gaan altijd door in het Huis van de Sport te Gent.

Welke sancties kunnen opgelegd worden?

De mogelijke sancties staan opgesomd in het tuchtreglement van de betrokken sportorganisatie. Het kan onder meer gaan om een berisping, het tijdelijk verbod om deel te nemen aan activiteiten en wedstrijden, het tijdelijk verbod om functies binnen de sportorganisatie waar te nemen, de schorsing van het lidmaatschap of de definitieve uitsluiting.

Wat kost een tuchtprocedure bij het VST?

Bij het indienen van een tuchtklacht moet een rolrecht van 100 euro betaald worden. Individuele klagers die op het einde van de tuchtprocedure bij het VST in het gelijk gesteld worden, krijgen dit bedrag terug.

Naast het rolrecht geeft elke zaak aanleiding tot procedurekosten. De procedurekosten omvatten: de huur van de zalen, de vergoedingen voor de prestaties van de leden van de onderzoeksinstantie en de tuchtrechters alsook de kilometervergoeding voor hun verplaatsingen.

De tuchtkamer grensoverschrijdend gedrag van het VST zal in haar einduitspraak oordelen over de toewijzing van de kosten. Het VST draagt per zaak de helft van de procedurekosten (met een maximum van 750 euro en een jaarlijks plafond van 2250 euro per sportorganisatie). De betrokken sportorganisatie is gehouden tot de betaling van de overblijvende kosten aan het VST maar kan ze desgewenst terugvorderen van de partij die in de einduitspraak veroordeeld is tot betaling van de kosten.

Kan ik als individuele klager gehouden worden tot betaling van de procedurekosten?

Dat is mogelijk, maar hangt af van de houding van de betrokken sportorganisatie. Indien je als klager veroordeeld werd tot betaling van de kosten, komt het VST eerst tussen voor de helft van die kosten (met een maximum van 750 euro en een jaarlijks plafond van 2250 euro per sportorganisatie). De overblijvende kosten moeten door de betrokken sportorganisatie betaald worden aan het VST. De sportorganisatie heeft de mogelijkheid om voor de gewone rechtbanken en hoven hetgeen zij betaalde terug te vorderen van de klager die tot de kosten veroordeeld werd.